Natuur en milieu federatie Limburg verzet zich tegen uitbreidingsplannen Toverland

di 5 mrt, 08:39 Algemeen
Afbeelding

Als het aan Attractiepark Toverland in Sevenum ligt, wordt er de komende jaren flink uitgebreid. Onder andere nieuwe themagebieden, attracties en overnachtingsplekken moeten het park laten groeien. Niet iedereen is echter voorstander van deze plannen. Zo verzet natuur en milieu federatie Limburg (NMF Limburg) zich middels een ingediende zienswijze tegen het geschetste plaatje zoals dat er nu ligt.

NMF Limburg is van mening dat er te weinig rekening is gehouden met cumulatieve effecten die uitbreiding met zich mee zou brengen. Ze wijzen daarbij op andere grootschalige ontwikkelingen in dezelfde regio, zoals de reactivering van vliegbasis De Peel, de uitbreiding van recreatiepark De Schatberg en de uitbreiding van Grandorse.

Trekvogels

Uit onderzoek in het plangebied, uitgevoerd door bureau Kragten, wordt geconcludeerd dat de toename aan verstoord gebied door geluid dermate groot is, dat de effecten van geluidhinder nader bekeken moeten worden als bekend is welke concrete activiteiten er zullen gaan plaatsvinden. Naast verstoring door geluid maakt de NMF Limburg zich ook zorgen over verstoring door licht. Ze schermen daarbij met een recent onderzoek waaruit blijkt dat ook lichten met lage intensiteit het gedrag van overvliegende trekvogels kan beïnvloeden.

Ook de voorgenomen vuurwerkshows, maximaal dertig per jaar, hebben negatieve effecten stelt NMF Limburg. “Volgens Kragten worden negatieve effecten op broedende vogels hierbij voorkomen door vuurwerk niet af te steken tijdens het broedseizoen, maar recent onderzoek laat zien dat verstoring van vogels – al dan niet broedend – zeer langdurig kan zijn”, laat de federatie optekenen. “Daarbij vindt de NMF Limburg dat het afsteken van vuurwerk niet meer van deze tijd is ook gezien de nadelige effecten op het milieu.”

Beschermde diersoorten

Ook wijst NMF Limburg op de aanwezigheid van een leegstaande boerderij binnen het plangebied. “In de gebouwen bevinden zich jaarrond beschermde nesten van boerenzwaluwen en huismussen. Deze bebouwing zal echter worden gesloopt om hier een camperplaats van te maken: hierbij gaan de nesten verloren”, vrezen ze.

Naast de effecten op het milieu wijst NMF Limburg op andere zaken die volgens de federatie onvoldoende zijn meegenomen in de cumulatieve effecten van de voorgenomen uitbreiding. Zo zien ze in het onderzoek van Kragten dat de hoeveel fijnstof een flinke overschrijding van de WHO-advieswaarden betekent. Ook schermen ze met de bewering van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, waarin zij zeggen zich zorgen te maken dat de ontwikkelingen in De Peelbergen leiden tot doorstromingsproblemen op de aansluiting van de N277 op de A67.

De zienswijze van NMF Limburg met onderbouwing is in te zien op nmflimburg.nl