Abonnementsvoorwaarden


Contactgegevens
Kempen Media B.V.
Handelstraat 8
5961 PV Horst
077 208 32 00
klantenservice@kempenmedia.nl
KvK 14117814

Artikel 1 Definities
Abonnee
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een abonnementsovereenkomst heeft gesloten.
Abonnement
Zie abonnementsovereenkomst.
Abonnementsovereenkomst
De overeenkomst tussen de abonnee en Kempen Media BV op grond waarvan de abonnee tegen betaling:
- Een abonnement op het Nieuwsblad HALLO Horst aan de Maas en/of HALLO Peel en Maas in combinatie met de digitale uitgave van dit nieuwsblad.
- Een abonnement op uitsluitend de digitale versie van HALLO Horst aan de Maas en/of HALLO Peel en Maas. Onder abonnement wordt ook verstaan een proefabonnement, ongeacht of dit betaald of onbetaald is.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle betaalde uitgaven van Kempen Media.
2.2 De abonnee wordt, door het aangaan van een abonnementsovereenkomst met Kempen Media B.V. geacht met deze abonnementsvoorwaarden bekend te zijn en deze uitdrukkelijk te hebben geaccepteerd.
2.3 Kempen Media garandeert dat het nieuwsblad en de digitale uitgave voldoen aan de abonnementsovereenkomst en aan de in het aanbod vermelde specificaties.
2.4 Van het in deze abonnementsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze abonnementsvoorwaarden onverkort van kracht.
2.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn.
2.6 Kempen Media is gerechtigd om welke reden dan ook de uitgave van het nieuwsblad of de digitale uitgave waarvoor het abonnement is aangegaan op ieder moment te staken. Na stopzetting is zij niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op (gedeeltelijke) restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
2.7 Deze abonnementsvoorwaarden van Kempen Media zijn in te zien op de websites van de nieuwbladen onder het kopje ‘ service’ . Daarnaast zijn ze kosteloos op aanvraag verkrijgbaar via de klantenservice@kempenmedia.nl of per post via Kempen Media, Handelstraat 8, 5961 PV Horst.
2.8 Kempen Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze abonnementsvoorwaarden. De abonnee dient daarom regelmatig de actuele versie van de abonnementsvoorwaarden te controleren.
2.9 De gewijzigde abonnementsvoorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige abonnementsovereenkomsten zoals bedoeld in artikel 2.1 van de abonnementsvoorwaarden, ook indien deze voor de wijziging van de abonnementsvoorwaarden zijn gesloten.

Artikel 3 Nieuwe abonnementen
3.1 Nieuwe abonnementsovereenkomsten kunnen mondeling, schriftelijk of online worden gesloten en kunnen op ieder moment ingaan. Een abonnementsovereenkomst komt tot stand als Kempen Media de abonnementsovereenkomst bevestigt of wanneer met de uitvoering van de bonnementsovereenkomst wordt begonnen. Kempen Media kan terugkomen op een aanbieding tot het moment dat de abonnee een aanvraag voor een abonnementsovereenkomst heeft gedaan of zo spoedig mogelijk na dat moment. Kempen Media mag een aanvraag voor een abonnementsovereenkomst zonder opgaaf van redenen weigeren.
3.2 Een consument heeft alleen recht op een kortingsaanbieding als dit een onderdeel vormt van de aanbieding en de consument het afgelopen jaar geen abonnement heeft gehad op het nieuwsblad of de digitale uitgave in kwestie. Aanbiedingen kunnen niet gecombineerd worden. Kempen Media is echter niet verplicht om een kortingsaanbieding aan de abonnee te geven. Kempen Media behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgaaf van redenen een aanbieding eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

Artikel 4 Samenstelling en verschijningsfrequentie van het nieuwsblad
4.1 Het nieuwsblad bestaat uit een ongespecificeerd aantal katernen of additionele drukwerken per uitgave. Kempen Media is vrij om de samenstelling (omvang, inhoud en lay-out) en de verschijningsfrequentie van het nieuwsblad te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de abonnee, mits er een redelijke verhouding blijft bestaan tussen het abonnementstarief en de geleverde prestatie van Kempen Media.
4.2 Het staat Kempen Media vrij een advertentiebijlage, commerciële uiting van derden of een product van derden aan het nieuwsblad toe te voegen, mits dit uitdrukkelijk vermeld staat in het nieuwsblad.

Artikel 5 Samenstelling van digitale uitgaven en/of diensten
5.1 Tenzij anders aangegeven bestaan de digitale uitgaven van het nieuwsblad uit een ongespecificeerd aantal publicaties. De samenstelling van de digitale uitgaven van het nieuwsblad is in beginsel gelijk aan de samenstelling van de papieren versie. Kempen Media is vrij om de samenstelling (omvang, inhoud en lay-out) van de digitale uitgaven van de nieuwsbladen te wijzigen, zonder voorafgaande mededeling aan de abonnee, mits er een redelijke verhouding blijft bestaan tussen het abonnementstarief en de geleverde prestatie van Kempen Media.
5.2 Het staat Kempen Media vrij advertenties in digitale uitgaven van het nieuwsblad op te nemen.

Artikel 6 Herroepingsrecht
6.1 De abonnee heeft de mogelijkheid om: in het geval van het aangaan van een abonnementsovereenkomst voor de nieuwsbladen: binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de eerste papieren krant (de herroepingstermijn) de abonnementsovereenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen; of, in het geval de abonnementsovereenkomst enkel betrekking heeft op digitale uitgaven: binnen een termijn van 14 dagen na het aangaan van de abonnementsovereenkomst de abonnementsovereenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen.
6.2 De abonnee kan gebruik maken van het herroepingsrecht, door binnen de hiervoor in artikel 6.1 genoemde termijn contact op te nemen met de lezersservice van Kempen Media (zie contactgegevens boven aan deze voorwaarden) en daarbij kenbaar te maken dat de abonnee gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht. Als de abonnee overgaat tot herroeping van de abonnementsovereenkomst, ontvangt men hiervan een bevestiging per e-mail.
6.3 In het geval de abonnee gebruik maakt van diens herroepingsrecht, ontvangt deze het door haar reeds betaalde abonnementsgeld binnen 14 dagen retour.

Artikel 7 Duur en opzegging van de Abonnementsovereenkomst
7.1 Een Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van een maand of een jaar. Het maandabonnement wort aangegaan voor de periode van een maand en wordt daarna – behoudens opzegging – automatisch verlengd voor de periode van een maand. Het jaarabonnement wordt aangegaan voor de periode van een jaar en wordt daarna – behoudens opzegging - automatisch verlengd voor de periode van een jaar.
7.2 De automatische verlenging vindt plaats tegen het op dat moment geldende abonnementstarief, tenzij de abonnee uiterlijk één maand voor afloop van de lopende abonnementsperiode de abonnementsovereenkomst opzegt. Dit kan via het contactformulier op de website, via e-mail naar klantenservie@kempenmedia.nl of via de post (zie adresgegevens boven aan deze voorwaarden).
7.3 In geval van overlijden van de abonnee kan de abonnementsovereenkomst voortijdig opgezegd worden of worden overgedragen op een andere persoon. Wanneer een termijn waarvoor vooruit is betaald niet geheel wordt afgenomen als gevolg van overlijden kan Kempen Media de daarmee gemoeide administratie- en verwerkingskosten (van € 10,00) in rekening brengen. Deze worden verrekend met het te veel betaalde abonnementsgeld.
7.4 Indien de abonnementsovereenkomst een proefabonnement betreft, dan eindigt de abonnementsovereenkomst van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen periode.
7.5 Informatie over de looptijd van uw abonnementsovereenkomst kunt u inzien als u inlogt op onze website of kunt u opvragen via e-mail naar klantenservice@kempenmedia.nl.

Artikel 8 Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling
8.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De betalingen worden op dezelfde wijze (via automatische incasso) geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer. De actuele abonnementsprijzen zijn te vinden op de website van Kempen Media.
8.2 Bij niet tijdige betaling, onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet is ontvangen, is Kempen Media gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding, wettelijke rente, kosten en achterstallige betalingen te vorderen.
8.3 De abonnee die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die ondanks een aanmaning of ingebrekestelling niet betaalt, is zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd die Kempen Media genoodzaakt is te maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de vordering met een minimum van EUR 100,-. Daarnaast worden er in dit verband administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van EUR 50,-.
8.4 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
8.5 Kempen Media behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het abonnement te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie- indexatie. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt, voordat deze van kracht wordt, gepubliceerd in het colofon van het nieuwsblad. In het geval van een abonnement op een digitale uitgave wordt dit gepubliceerd via de website die de betreffende digitale uitgave aanbiedt. De gewijzigde abonnementsprijs is van toepassing op alle lopende abonnementsovereenkomsten vanaf de eerstvolgende betaling. Indien de wijziging van de abonnementsprijs een verhoging van de abonnementsprijs betreft en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de abonnementsovereenkomst, is de abonnee gerechtigd de abonnementsovereenkomst te ontbinden.
8.6 Vragen en klachten met betrekking tot facturen of automatische incasso’s dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur of binnen acht dagen na de automatische incasso aan Kempen Media te worden gericht via de contactgegevens boven aan deze voorwaarden.

Artikel 9 Bezorging
9.1 Kempen Media zal zich inspannen voor een tijdige en correcte bezorging van het nieuwsblad, minimaal 50 weken per jaar. De bezorgtijden van het nieuwsblad worden gepubliceerd op www.kempenmedia.nl en staan in het colofon van het betreffende nieuwsblad. Kempen Media behoudt zich het recht voor om de nieuwsbladen op erkende feestdagen niet te laten verschijnen of later te bezorgen.
9.2 Kempen Media is gerechtigd de bezorging van het nieuwsblad te staken indien tijdige betaling als vermeld in artikel 8 van de abonnementsvoorwaarden na aanmaning uitblijft.
9.3 Bezorging buiten de door Kempen Media vastgestelde bezorggebieden in Nederland en het buitenland is niet mogelijk. Indien een bezorgadres niet meer binnen de door Kempen Media vastgestelde bezorggebieden valt, is Kempen Media gerechtigd de abonnementsovereenkomst niet te sluiten of deze met inachtneming van een redelijke opzegtermijn te beëindigen.
9.4 Klachten over de bezorging van het nieuwsblad kunnen conform de in het colofon vermelde wijze worden gemeld bij Kempen Media. De bezorgservice is te bereiken via: e-mail: klantenservice@kempenmedia.nl, telefonisch: 077 208 32 00 of via de serviceknop op www.hallohorstaandemaas.nl of www.hallopeelenmaas.nl
9.5 In het geval de bezorging van het nieuwsblad niet heeft plaatsgevonden, zal Kempen Media de bezorger informeren en verzoeken het nieuwsblad alsnog na te bezorgen.
9.6 Klachten met betrekking tot de bezorging geven de abonnee niet het recht de betaling van het verschuldigde abonnementstarief geheel of gedeeltelijk op te schorten.
9.7 Kempen Media is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de abonnee lijdt of zou kunnen lijden door het niet-tijdig bezorgen van het nieuwsblad.
9.8 Om een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk twee weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven via het inlogportal, per mail of per post. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van de abonnee dienen zo spoedig mogelijk op de hiervoor genoemde wijze aan Kempen Media gemeld te worden.

Artikel 10 Toegang tot digitale uitgaven
10.1 Kempen Media zal zich inspannen om de betreffende digitale uitgave tijdig voor de abonnee beschikbaar te maken. Kempen Media behoudt zich het recht voor om een digitale uitgave op erkende feestdagen niet te laten verschijnen of het aantal daarin opgenomen publicaties tijdelijk te verminderen.
10.2 De abonnee verkrijgt toegang tot de betreffende digitale uitgaven door bij het afsluiten van een abonnement te kiezen voor de gedrukte en digitale versie of alleen de digitale versie.
10.3 Het gebruik van een digitaal abonnement is gelimiteerd tot in totaal maximaal drie (3) webbrowsers en/of apparaten. De abonnee mag de betreffende digitale uitgaven slechts voor eigen gebruik downloaden of printen. Het is niet toegestaan digitale uitgaven of onderdelen daarvan anderszins te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken.
10.4 Indien de abonnee in strijd handelt met deze abonnementsvoorwaarden, zoals het zorgdragen voor tijdige betaling als bedoeld in artikel 8 van de abonnementsvoorwaarden, is Kempen Media gerechtigd de toegang tot de betreffende digitale uitgave te blokkeren en geblokkeerd te houden. Kempen Media behoudt hierbij het recht om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade, inclusief gemaakte kosten, op de abonnee te verhalen.
10.5 Indien de abonnee geen toegang kan krijgen tot de digitale uitgave kan de abonnee dit melden bij Kempen Media (contactgegevens boven aan deze voorwaarden). Kempen Media zal zich vervolgens inspannen om toegang tot de betreffende digitale uitgave alsnog mogelijk te maken.
10.6 Kempen Media is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die de abonnee lijdt of zou kunnen lijden door het niet dan wel niet-tijdig verzorgen van toegang tot de digitale uitgave.
10.7 De abonnee heeft geen recht op restitutie van een deel van het door hem betaalde abonnementstarief indien er gedurende een of meerdere dagen geen toegang is tot de digitale uitgave als gevolg van overmacht, zoals bedoeld in artikel 16 van deze abonnementsvoorwaarden.
10.8 Digitale uitgaven zijn in beginsel toegankelijk via de website van de nieuwsbladen Abonnee dient daartoe gebruik te maken van een up-to-date versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox of Safari.

Artikel 11 Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming
11.1 Kempen Media is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen. De persoonsgegevens worden onder meer gebruikt voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.hallohorstaandemaas.nl/privacy en www.hallopeelenmaas.nl/privacy.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en merkrechten, ten aanzien van de inhoud van het weekblad en/of de digitale uitgaven berusten bij Kempen Media c.q. de betreffende auteur(s). Al deze rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.
12.2 Er mag niets door of met medewerking van de abonnee uit het nieuwsblad en/of de digitale uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen (anders dan voor eigen gebruik) in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Kempen Media.

Artikel 13 Klachten of vragen
13.1 De meeste antwoorden op uw vragen kunt u vinden door te kijken op de website www.hallohorstaandemaas.nl en www.hallopeelenmaas.nl onder het kopje service. U kunt ook contact opnemen via de contactgegevens zoals vermeld boven deze abonnementsvoorwaarden. De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Kempen Media. Kempen Media zal de klacht in behandeling nemen en uiterlijk na twee weken bericht sturen aan de abonnee.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en overmacht
14.1 Kempen Media is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan Kempen Media is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Kempen Media komt. Kempen Media is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door de abonnee van enig door Kempen Media geleverde dienst of geleverd artikel, tenzij Kempen Media aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.
14.2 Kempen Media is niet aansprakelijk voor enige kosten of schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Kempen Media gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, lockdown, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Kempen Media, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Kempen Media, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. In geval van overmacht, heeft Kempen Media het recht om uitvoering van de abonnementsovereenkomst op te schorten zolang de overmachtstoestand voortduurt dan wel, naar keuze van Kempen Media, de abonnementsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
14.3 Artikel 14.2 is niet van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van Kempen Media. De abonnee dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van Kempen Media.
14.4 Kempen Media verleent geen garantie met betrekking tot het ongestoord gebruik en/of ongehinderde toegang tot de digitale uitgave voor de abonnee. Dit doet niets af aan de inspanningsverplichting van Kempen Media om ervoor te zorgen dat de abonnee conform de abonnementsovereenkomst kennis kan nemen van de digitale uitgaven.
14.5 Kempen Media is niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met de abonnementsovereenkomst, die later dan 3 maanden na elke levering onder deze abonnementsvoorwaarden is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Kempen Media is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Kempen Media de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.
14.6 Het is de abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat de abonnee aan Kempen Media is verschuldigd.
14.7 Deze abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

Artikel 15 Overige bepalingen
15.1 Op alle abonnementsovereenkomsten en deze abonnementsvoorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
15.2 De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit abonnementsovereenkomst en/of deze abonnementsvoorwaarden.
15.3 Als een bepaling uit deze abonnementsvoorwaarden ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de ongeldige bepaling. Deze abonnementsvoorwaarden treden in werking met ingang van 1 oktober 2023.