Bijna anderhalve ton subsidie om pilot America Left door te zetten

25 mei 2023, 07:45 Algemeen
Afbeelding

In America loopt sinds augustus 2022 de pilot America Left. Door middel van een eigen zorgteam van Americanen wordt ondersteuning en (WMO)zorg verleend aan de eigen inwoners van het dorp. Omdat de eerste resultaten uit de pilot veelbelovend zijn, heeft het College van B&W besloten de pilot in 2023 door te zetten en hiervoor 144.200 euro subsidie te verlenen. De pilot heeft een looptijd tot 2026.

America Left heeft als doel om zorg duurzaam en toegankelijk te organiseren in de eigen kern, zodat mensen mee kunnen blijven participeren in de samenleving. Met een groeiende vraag naar personeel in de zorg en een groeiende groep inwoners die ondersteuning en zorg nodig heeft, wil de gemeente investeren in een nieuwe vorm van zorgverlening. 

Er wordt positief gekeken naar de eerste resultaten. Er zijn in het eerste half jaar meer professionele hulpvragen opgepakt dan was ingeschat. De inschatting was acht, maar het aantal opgepakte casussen ligt op tien. Inwoners geven aan het initiatief goed te kunnen vinden en individuele hulpvragen naar de gemeente nemen af. Er is een doorlooptijd van twee weken, vanaf het moment dat de hulpvraag wordt gesteld tot het moment dat de zorg wordt geleverd. Dit gaat sneller dan wanneer de vraag aan de gemeente wordt gesteld.

Geen oplopende wachtlijsten

Centraal in America Left staan de dorpsverbinder en wijkverpleegkundige. Zij voeren, in plaats van het gebiedsteam, het keukentafelgesprek. Daarnaast bepalen zij welke zorg wordt ingezet. Dit doen zij in samenwerking met diverse partijen uit de zorg en het voorliggend veld. Door ondersteuning en zorg op een kleinschalige manier te organiseren, waarbij het team ondersteund wordt door vrijwilligers die dicht bij kwetsbare inwoners staan, is er geen sprake van oplopende wachtlijsten. Volgens de gemeente levert deze werkwijze wél de tijd en aandacht voor elkaar op om te kunnen doen wat nodig is.

Zelfvoorzienend

De pilot heeft een looptijd tot 2026. Het doel van de initiatiefnemers is om in 2026 zelfvoorzienend te zijn. Op dit moment wordt onderzocht wat de mogelijkheid is om inwoners een eigen bijdrage te laten betalen. “Dit zorgt voor meer gelijkheid van zorg voor inwoners in Horst aan de Maas en draagt bij aan de financiële zelfredzaamheid van het initiatief”, aldus de gemeente. Ook wordt onderzocht of de zorgtaken op het gebied van wijkverpleging uitgebreid kunnen worden.

Om verder te onderzoeken of het in Horst aan de Maas mogelijk is tot een nieuwe vorm van zorgverlening te komen, door middel van inwonersparticipatie, is besloten de pilot voort te zetten.