Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas: overheid moet regie nemen

4 mei 2023, 18:52 Algemeen
Afbeelding

Middels een brief aan informateurs Petra Dassen-Housen en Jan Schrijen, die zich beide inzetten voor het vormen van de Gedeputeerde Staten (GS) in deze provincie, vraagt Werkgroep Arbeidsmigranten Horst aan de Maas aandacht voor het beleid rondom deze specifieke bevolkingsgroep.

Met de brief hoopt de werkgroep onder andere bij te dragen aan provinciaal beleid dat gericht is op het beperken van de instroom van arbeidsmigranten en de verbetering van de integratie van deze groep. Ook roept ze de informateurs op om bij het smeden van de coalitie rekening te houden met de huidige status van arbeidsmigranten op humanitair vlak en de positie van buurten waar plannen zijn om arbeidsmigranten te vestigen te verbeteren.

Kwart van inwoners

Eén en ander is volgens de werkgroep nodig, omdat het aantal arbeidsmigranten in deze regio de komende jaren nog verder zal toenemen, schrijft ze. ‘Verschillende rapporten voorspellen dat. In Horst aan de Maas zal binnen acht jaar een kwart van de bevolking uit arbeidsmigranten uit met name Oost-Europa bestaan.’ De werkgroep, die in 2018 ontstond nadat verschillende burgers die te maken kregen met arbeidsmigranten in hun directe omgeving zich verenigden, wil vooral aandacht vragen voor de keerzijde van de toestroom van deze bevolkingsgroep.

Bijdrage leveren

Volgens de werkgroep is het van belang dat zowel de landelijke als lokale overheid meer regie neemt bij de toestroom van arbeidsmigranten. Tot nu toe werd dat aspect teveel overgelaten aan ‘de markt’, schrijven ze in de brief. ‘Als werkgroep hebben we ervaren hoe er door, onder andere, initiatiefnemers voor huisvesting van arbeidsmigranten en gemeenten omgegaan werd met de belangen van de mensen uit de buurt’. Omdat het ‘thema arbeidsmigranten’ ook de komende jaren op de agenda zal staan van gemeenteraden en bestuurders in Noord-Limburg, geeft de werkgroep aan graag mee te denken met de informateurs van de Generale Staten in Limburg. ‘Met deze brief hopen wij een bijdrage te leveren aan de inhoud van het collegeprogramma voor de periode 2023-2027.’

Aandachtspunten

Daarbij zijn vijf aandachtspunten van belang, zo schrijft de werkgroep. Het nemen van de regie, het humaniseren van de situatie van arbeidsmigranten, het laten integreren van deze groep, het aangaan van de omgevingsdialoog én het bieden van nazorg. De werkgroep hamert daarnaast op het belang van het strikt naleven van het handhavingsbeleid: ‘Wentel de kosten van integratie - denk aan het leren van de Nederlandse taal - niet af op de burgers, maar breng deze in rekening bij uitzenders, werkgevers en huisvesters. Om burgers meer grip te laten houden op hun omgeving is het van belang de buurt meer zeggenschap te bieden in dit soort kwesties.’

Tenslotte acht de werkgroep het van belang dat er een strikt handhavingsbeleid wordt gevoerd en in voorkomende gevallen eventuele schadevergoedingen verstrekt worden, waaraan ook de initiatiefnemer aan bijdraagt.