Steeds meer verzet tegen huisvesting arbeidsmigranten aan Venloseweg in Horst

9 mrt 2023, 08:17 Algemeen
Afbeelding

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het verlenen van een vergunning voor de bouw van een logiesverblijf voor zo’n 84 arbeidsmigranten aan de Venloseweg 110. De werkgroep is van mening dat dit soort vergunningen ertoe leidt dat de instroom van arbeidsmigranten ongereguleerd doorgang kan vinden.

In haar bezwaarschrift schrijft de werkgroep onder andere dat de plannen voor het logiesverblijf in strijd zijn met het in 2014 vastgestelde bestemmingsplan en met het in 2019 door de gemeenteraad vastgestelde beleid van de gemeente Horst aan de Maas met betrekking tot arbeidsmigranten. Onduidelijk is volgens de werkgroep welke regels voor huisvesting van arbeidsmigranten in het buitengebied bij deze plannen gelden. “Maar in beide gevallen wordt niet voldaan aan de eisen die in die regels geformuleerd staan”, aldus de werkgroep.

Een ander bezwaar van de werkgroep betreft het feit dat in het gebied rondom de Venloseweg/Horsterweg al zo’n 3.000 arbeidsmigranten zijn of worden gehuisvest. De Werkgroep noemt in haar bezwaarschrift ook dat de initiatiefnemer niet voldaan heeft aan de door de gemeente opgestelde richtlijnen voor een omgevingsgesprek. De werkgroep constateert dat ook bij andere initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten de richtlijnen voor een dialoog tussen initiatiefnemer en buurt niet of nauwelijks gevolgd worden. “Niet alleen de belangen van de buurt worden genegeerd”, geeft de werkgroep aan. “Hetzelfde geldt voor de belangen van de arbeidsmigranten. Ze worden ondergebracht in een zogenaamd ‘logiesverblijf’. En aan een logiesverblijf worden minder eisen gesteld op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en gezondheid van  de bewoners. Zo worden arbeidsmigranten onder andere in de kelder gehuisvest en ontbreken er voldoende recreatiemogelijkheden.”