Gemeentespaarpot flink gespekt in 2022: 19 miljoen euro overschot op jaarrekening

wo 17 mei, 09:30 Algemeen
Afbeelding

Middels het presenteren van het financiële jaarverslag 2022 legt het College van B&W in Horst verantwoording af aan de gemeenteraad aangaande het gevoerde beleid, gerealiseerde doelen en het inzetten van beschikbare middelen. Uit de jaarrekening blijkt dat afgelopen jaar een positief saldo van 19 miljoen euro overbleef. Het resultaat wordt deels gebruikt om reserves aan te vullen en deels om lopende werkzaamheden en projecten uit 2022 alsnog op te pakken of af te ronden.

Wethouder van financiën Elbert Joosten blikt tevreden terug op het afgelopen boekjaar. Niet enkel vanwege het financiële resultaat, maar vooral omdat ook de nodige ambities werden gerealiseerd. “Er worden de komende jaren veel woningen gebouwd, waarvan er 223 in 2022 zijn vergund. We zijn verenigingen tegemoetgekomen in de energiekosten en namen maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast is er ook natuur gerealiseerd en werd er druk gewerkt aan wegen en fietsverbindingen.”

Overmacht

Niet alle doelen en ambities uit 2022 werden echter gehaald. Dat was deels overmacht, legt Joosten uit. “Er kwamen vraagstukken op ons af waar energie en mankracht in gingen zitten. Denk bijvoorbeeld aan de energiecrisis en de tegemoetkoming van gezinnen met lagere inkomens middels energietoeslag. Ook het afhandelen van de coronamaatregelen en de opvang van vluchtelingen kwamen op ons bord. Daar ging organisatorisch de nodige tijd inzitten, met als gevolg dat een aantal dingen waarvan we gehoopt hadden dat we ze in 2022 af konden ronden alsnog afgemaakt of opgepakt moeten worden.” Waar een deel van de plannen uit 2022 inmiddels in de afrondende fase zit, wordt een ander deel dit jaar nog opgepakt. Het benodigde budget van 6,7 miljoen euro dat daarvoor bestemd is en waar in 2022 al rekening mee werd gehouden in de begroting, wordt - als het aan het college ligt - overgeheveld naar 2023. Met ongeveer 10 miljoen euro worden de reserves van de gemeente aangevuld.

Buffer hard nodig

Het positieve resultaat van 19 miljoen euro onder aan de streep, komt voor de gemeente op een goed moment. “We hebben geld overgehouden. Deels omdat we dingen niet gedaan hebben die wel op de planning stonden en deels omdat we een aantal incidentele meevallers hebben gehad. We hebben niet alleen afgelopen jaar, maar ook in het verleden veel ambities kunnen realiseren. Soms zelfs meer dan gepland. Dat heeft er ook voor gezorgd dat we hebben ingeteerd op het eigen vermogen. Mede dankzij enkele financiële meevallers, hebben we nu een overschot op de jaarrekening van 2022, en daarmee de mogelijkheid om een buffer op te bouwen”, verklaart Joosten. Hij verwacht die buffer in de nabije toekomst echter al hard nodig te hebben. “Met name om toekomstige uitdagingen, zoals aangegeven in het hoofdlijnenakkoord en het collegeprogramma, te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, woningbouw, de stikstofproblematiek en de leefbaarheid in vitale kernen.”

Raad aan zet

De jaarstukken die horen bij boekjaar 2022 worden op 4 juli ter besluitvorming behandeld in de gemeenteraad. “Dan is de raad aan zet en wordt besloten waar de komende periode op wordt ingezet. Dat vertaalt zich uiteindelijk naar de nieuwe begroting. Als college zijn we in ieder geval tevreden dat afgelopen jaar de nodige ambities zijn gerealiseerd en tevens het eigen vermogen is versterkt”, besluit Joosten.

Tekst: Jelle van Hees