Verantwoorde keuzes in onzekere tijd

15-4-2010 door: Redactie
Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de raad de begroting 2010 vastgesteld. We hebben de begroting vastgesteld wetende dat we in een financieel zeer onzekere tijd verkeren.

Het is nog niet bekend wat er daardoor op ons af komt en welke bedragen er bezuinigd moeten worden. Door die onzekere tijd is het voor het CDA belangrijk dat er zeker nu verantwoorde investeringen worden gedaan. We zijn een financieel stabiele gemeente en met de juiste keuzes moeten we er voor zorgen dat we dat naar de toekomst toe ook blijven.
Tijden van bezuinigen vragen om maatregelen, en maatregelen zijn niet altijd populair. Het is zaak om de juiste afwegingen te maken. Voor ons staat voorop dat Horst aan de Maas nu en in de toekomst een financieel gezonde organisatie blijft. Hierdoor kunnen we ook in de toekomst blijven investeren in kwaliteit van wonen, werken en leven. Door het maken van de juiste keuzes is het gelukt om de begroting sluitend te krijgen. Zeker in deze tijd is dat iets om trots op te zijn. Het CDA heeft tijdens de behandeling de nadruk gelegd op enkele belangrijke punten.
Woningbouw en leefbaarheid
Allereerst woningbouw en dan met name de sociale woningbouw. We zien dat woningbouwcorporaties de laatste jaren de behoefte naar sociale woningen niet volledig invullen. Het CDA heeft het college opgeroepen om hier kritisch naar te kijken. Verder is het voor ons belangrijk dat er naar behoefte wordt gebouwd in de kernen. Wat betreft die kernen staan we ook stil bij de leefbaarheid. Vooral gemeenschapshuizen en sportaccommodaties zijn essentieel voor de leefbaarheid. Op dit punt hebben wij het college gevraagd om op korte termijn een inventarisatie te maken van de toestand van alle ­gemeentelijke en niet-gemeentelijke gemeenschapshuizen en sportaccommodaties, zodat inzichtelijk wordt waar en wanneer investeringen noodzakelijk zijn. Verder kunnen we dan ook een keuze maken hoe we met bepaalde gebouwen om willen gaan.
Zorg
Verder begrijpt de fractie van het CDA dat er met het oog op bezuinigingen ook kritisch wordt gekeken naar de zorg. Ook hier moeten keuzes worden gemaakt. Voor ons staat voorop dat de kwaliteit van de zorg niet aangetast wordt. Wat we belangrijk vinden is dat er gezocht wordt naar creatieve oplossingen in de zorg, zodat er efficiënter gewerkt kan worden. Dus bezuinigen met behoud van kwaliteit waarbij alles wordt afgewogen tegen de menselijke maatstaf. Wat betreft die bezuinigingen heeft het CDA een uitdrukkelijk verzoek gedaan, uit het oogpunt van solidariteit, te bezuinigen met respect voor de zwakkeren in onze samenleving.
Onderwijs
Goed onderwijs is noodzakelijk voor onze kinderen, die onze toekomst vorm gaan geven. Hierin moeten we blijven investeren. In deze tijden van bezuinigen is het voor het CDA belangrijk om zorgvuldig om te gaan met eventuele bezuinigingen in het onderwijs. Verder hebben we aandacht gevraagd voor het Centrum voor Jeugd en Gezin, dit gaat de komende tijd een prominente rol spelen.
Veilige fietsverbindingen
Twee veelbesproken projecten zijn de fietsverbindingen die in de begroting zijn opgenomen, te weten de fietsverbinding aan de Grubbenvorsterweg in Sevenum en de fietsverbinding van Horst naar Broekhuizen. Twee projecten die vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid zeer belangrijk zijn voor onze gemeente. De plannen worden getemporiseerd wat wil zeggen dat het geld niet direct beschikbaar wordt gesteld. Echter noodzakelijke investeringen die nodig zijn voor de aanleg, zoals grondaankopen, zullen vanuit strategisch oogpunt wel plaatsvinden. Uiteraard met het oog op realisatie van beide fietspaden in de toekomst. Want uit het oogpunt van verkeersveiligheid ondersteunen wij de plannen voor beide fietspaden.
De Wingerd
Een ander veelbesproken project is de verbouwing van gemeenschapshuis De Wingerd. Vanuit onze fractie zijn er vragen bij dit project, mede naar aanleiding van de onlangs gehouden informatieavond. Onze vragen hebben met name betrekking op de maatschappelijke relevantie, de exploitatie en het inzichtelijk maken van het huurcontract. Voor het CDA staat voorop dat het hele plan financieel goed is onderbouwd en het maatschappelijk rendement voldoende is gewaarborgd. Op verzoek van het CDA komt het college dan ook met meer informatie naar de raad, alvorens het definitief besluit of De Wingerd daadwerkelijk verbouwd gaat worden.
Alles bekijkend zijn we trots op de voorliggende, sluitende begroting. Grote projecten als centrumplannen in Horst, Grubbenvorst en Sevenum worden doorgezet.
Er lag een grote uitdaging en door de juiste keuzes te maken is het gelukt om de begroting sluitend te maken. Onze complete inbreng tijdens de raadsvergadering vindt u terug op onze site www.cdahorstaandemaas.nl. Het CDA is er zich van bewust dat we een moeilijke tijd ingaan, waarbij onzekerheid bestaat over de noodzakelijke uitgaven en inkomsten, maar ook dat geeft voldoende uitdagingen. Ook bij bezuinigingen neemt het CDA haar verantwoordelijkheid en met weloverwogen afwegingen worden keuzes gemaakt.

Rudy Tegels,
fractievoorzitter
CDA Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie