Raadsvergadering

28-1-2010 door: Redactie
Raadsvergadering Op dinsdag 2 februari is er een openbare vergadering van de gemeenteraad in de raadzaal in Horst. De vergadering begint om 20.00 uur en de volgende zaken staan op de agenda:

Profielschets nieuwe burgemeester
Door de herindeling en het ontstaan van een nieuwe gemeente Horst aan de Maas is vanaf 1 januari 2010 de functie van burgemeester van rechtswege vacant. Voor de sollicitatieprocedure dient door de raad een profielschets te worden opgesteld, waaraan de nieuwe burgemeester dient te voldoen.

Vertrouwenscommissie benoeming nieuwe burgemeester
De raad dient een commissie in te stellen, die met de kandidaten voor deze functie gesprekken houdt en vervolgens een aanbeveling aan de raad doet.

Burgerpodium
Volgens het reglement van orde kunnen de aanwezigen het woord voeren of een presentatie houden over al of niet op de agenda vermelde onderwerpen. Personen die van het burgerpodium gebruik willen maken moeten dit vóór de vergadering melden bij de griffier, de heer R. Poels, tel.: 077 - 477 97 70 of 06 - 51852891 of email: griffier@horst.nl.

Spreekrecht raadsleden
De leden van de raad kunnen slechts het woord voeren over onderwerpen die niet op de agenda staan. Raadsleden die van het spreekrecht gebruik willen maken moeten dit uiterlijk 24 uur van te voren melden bij de griffier.
a) Mondelinge beantwoording van de volgende
schriftelijke raadsvragen.
1. Vraag van D66 d.d. 15 januari 2010 inzake veilige oversteekplaats voor fietsers en andere zwakke verkeersdeelnemers Stationsstraat/ Gasthuisstraat.
2. Vraag van PvdA d.d. 16 november 2009 inzake GGD onderzoek naar gezondheidseffecten NGB.
b) (Actieve) Informatie vanuit het college.
Ingekomen/ter inzage liggende stukken
Het Presidium stelt de raad voor de ingekomen en de ter inzage liggende stukken af te doen zoals per ingekomen stuk afzonderlijk is voorgesteld.
Notulen raadsvergadering van 4 januari 2010
Het presidium stelt de raad voor het verslag vast te stellen in overeenstemming met het toegezonden concept.

Het presidium stelt voor om geen beraad­slaging te houden over de volgende ­agendapunten en direct over te gaan tot ­besluitvorming.

Notulen raadsvergaderingen Horst aan de Maas van 10 november 2009, 8 december 2009 en 15 december 2009

Deze notulen zijn niet meer door de oude raad van Horst aan de Maas vastgesteld. Om die reden wordt de raad van de fusiegemeente voorgesteld deze notulen voor kennisgeving aan te nemen.
Notulen raadsvergadering van 7 december 2009 van de gemeente Sevenum
Deze notulen zijn niet meer door de oude raad van Sevenum vastgesteld. Om die reden wordt de raad van de fusiegemeente voorgesteld deze notulen voor kennisgeving aan te nemen.
Voetpad achter basisschool de Doolgaard te Horst
In het kader van de harmonisatie en eenduidigheid in de eigendomssituatie van het schoolterrein onttrekken aan het openbare verkeer van het voetpad dat achter tegen de school aan ligt en dat 't Veldje verbindt met Slooyerbroek.
Onverhard weggedeelte gelegen op het ­terrein van Veiling ZON te Grubbenvorst
Veiling ZON heeft bij de gemeente Venlo verzocht om de wegen op het veilingterrein die nog open zijn voor verkeer te onttrekken aan het openbaar verkeer. Er is één weggedeelte dat wel op het terrein van de veiling ligt maar dat tot het grondgebied van Horst aan de Maas behoort.
In het kader van de uniformiteit verzoeken zij deze gemeente ook dat weggedeelte te onttrekken. Ook de gemeente Venlo verzoekt om medewerking hieraan te verlenen.
Bezwaar schadevergoeding WRO E.G. van Kampen, Voorpeelweg 25 te Deurne
Het door de gemeente ingestelde hoger beroep is door de Raad van State ongegrond verklaard; het door de heer van Kampen ingestelde hoger beroep is gegrond verklaard. De raad dient een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen.

Voor de volgende agendapunten geldt geen voorstel om geen beraadslaging te houden.


Bestemmingsplan Woningbouw, lokatie Van Lier, Westsingel/Schoolstraat te Horst

Op bovenstaande locatie wil Janssen de Jong Projectontwikkeling een drietal woningen realiseren. Het initiatief betreft een project op de kruising van de Schoolstraat met de Westsingel in Horst, ook bekend als het Van Lier-terrein.
Verordening Wet Inburgering
Door de wijziging van wet- en regelgeving is het wenselijk om een nieuwe verordening te laten vaststellen.
Verordening op de raadscommissies
De gemeenteraad wil in zijn nieuwe vergaderstructuur ook gaan werken met raadscommissies. Om die reden wordt voorgesteld twee ­commissies in te stellen, de commissie Ruimte en de ­commissie Samenleving.
Verordening op het burgerinitiatief
De gemeenteraad wil burgers zoveel ­mogelijk bij zijn bestuur betrekken. Een van de mogelijk­heden hiertoe, is het burgerinitiatief. Burgers ­kunnen, door een bepaald aantal handtekeningen­ te verzamelen, het voor elkaar krijgen dat een bepaald onderwerp op de raads­agenda wordt geplaatst.
Sluiting

Meer informatie:
Zie www.horstaandemaas.nl. De agenda en voorstellen met betrekking tot deze vergadering liggen ook ter inzage in de informatiehoek en ­bibliotheek. De gemeenteraad wordt live uit­gezonden via internet: www.horstaandemaas.nl.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie