Bezwaar tegen uitbreiding De Locht

29-4-2010 door: Redactie
Het is deze maand twintig jaar geleden dat Museum De Locht in Melderslo de deuren opende. Tot voor enkele jaren afficheerde De Locht zich als streekmuseum, maar die naam dekt nog maar deels de lading. De Locht is namelijk ook nationaal asperge- en champignonmuseum en wil binnenkort ook dienst gaan doen als nationaal museum voor de glastuinbouw. De uitbreidingsplannen stuiten echter op verweer van aanpalend varkenshouder Theo Willems.

Anderhalf jaar geleden diende het museumbestuur uitbreidingsplannen in bij de gemeente. Museum De Locht kocht hiervoor een aangrenzend grondperceel van twee hectare aan.

Op het perceel wil het museum onder andere een nieuwe ontvangstruimte, een museum met aandacht voor de innovatie in de champignonteeltsector en een separaat aspergemuseum neerzetten. Daarnaast wordt de historie en toekomst van de glastuinbouw uitgebeeld en worden er nieuwe parkeerplaatsen aangelegd. De entree van het museum wordt verplaatst naar de Broekhuizerdijk. Gemeente en provincie staan positief tegenover het voorgestelde uitbreidingsplan en hebben de voorgenomen bestemmingsplanwijziging inmiddels goedgekeurd.
Een jaar geleden werden alle omwonenden in De Locht uitgenodigd voor een hoorzitting waarbij Jan Hulsen, bestuursvoorzitter van Stichting Museum De Locht en wethouder Leon Litjens tekst en uitleg gaven. De reacties werden gepolst en de vragen van omwonenden werden beantwoord. Uiteindelijk kon aan nagenoeg alle wensen van de omwonenden tegemoet worden gekomen. Toen de uitbreidingsplannen, waarvoor een bestemmingsplanwij­ziging noodzakelijk is, bij de gemeente waren ingediend, tekende varkenshouder Theo Willems daartegen tot twee maal toe protest aan.

Zijn bedrijf ligt in de nabije omgeving van het perceel waarop Museum De Locht wil gaan uitbreiden. Willems geeft als reden voor zijn bezwaar aan dat de voorgenomen uitbreiding volgens hem niet strookt met de geurwet­geving en met uitspraken die rechters eerder in vergelijkbare situaties hebben gedaan. De varkenshouder zegt verder al een tijd geleden aan de gemeente te hebben gevraagd om met hem mee te denken en om te zoeken naar faciliteiten die het voor hem mogelijk maken om zijn bedrijf eventueel naar een andere locatie te verhuizen.

Willems zegt een voorstel voor een oplossing te hebben gedaan en nu te wachten op antwoord van de gemeente. Wethouder Litjens erkent dat er op ambtelijk- en op bestuurlijk niveau regelmatig overleg is gepleegd met Theo Willems,
maar dat er op dit moment nog geen oplossing is gevonden voor het probleem.
De gemeente heeft de Raad van State gevraagd een oordeel te vellen
over de ingediende bestemmingsplanwijziging. Over enkele maanden wordt de uitspraak verwacht.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie