Bekendmakingen gemeente

25-5-2011 door: Redactie
Bekendmakingen

Bouwvergunningen

 

Aanvraag omgevingsvergunning:

 

• Het plaatsen van een schutting op het perceel gelegen aan de Schoolstraat 41 te Horst, ingekomen d.d. 16 mei 2011.

 

• Het slopen van een garage en het uitbreiden van de woning op het perceel gelegen aan de Wittenhorststraat 3 te Horst, ingekomen 13 mei 2011.

 

• Het slopen van een watertank op het perceel gelegen aan de Blaktdijk 56 te Kronenberg, ingekomen d.d. 20 mei 2011.

 

• Het slopen van een stal, op het perceel gelegen aan de Blaktweg 71 te Melderslo, ingekomen 13 mei 2011.

 

• Het tijdelijk plaatsen van een woonunit op het perceel gelegen aan de Blaktdijk 75 te Sevenum, ingekomen d.d. 15 mei 2011.

 

Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend

 

Verleende omgevingsvergunning met afwijking

 

De burgemeester van Horst aan de Maas maakt bekend, dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

 

• Het verbouwen van een woning op het perceel gelegen aan de Kruisstraat 21 te Hegelsom, met toepassing van art. 1.12 id 1 onder a onder 2º Wabo jo. Bijlage II art. 4 lid 1 onder a Bor.

 

Oprichten van een luifel op het perceel gelegen aan de Mgr. Jenneskensstraat 7 te Meerlo, met toepassing van art. 2.12 id 1 onder a Wabo jo. Bijlage II art. 4 lid 1 onder a Bor.

 

Bovengenoemde omgevingsvergunningen zijn verstuurd op 26 mei 2011.

 

Bezwaarclausule

 

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking, bezwaar worden aangetekend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA te Horst. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd, bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

 

Verleende omgevingsvergunning

 

De burgemeester van Horst aan de Maas maakt bekend, dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

 

• Het vervangen van een schuurdak op het perceel gelegen aan de Helenaveenseweg 39 te Evertsoord.

 

• Het oprichten van 8 woningen op het perceel gelegen aan “de Afhang” te Horst (kv 011, 018, 019, 020,043, 044, 045, 046).

 

• Het oprichten van 12 woningen op het perceel gelegen aan “de Afhang” te Horst (kv 006 t/m 010, 013 en 014, 047 t/m 051).

 

• Het oprichten van 22 woningen op het perceel gelegen aan “de Afhang” te Horst (kv 89 t/m 93, 143 t/m 147, 122 t/m 125, 71 t/m 68 e 96 t/m 99).

 

• Het uitbreiden van een paardenhouderij op het perceel gelegen aan de Donkstraat 14 te Swolgen.

 

Bovengenoemde omgevingsvergunning zijn verstuurd op 26 mei 2011.

 

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester en Wethouders van Horst een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de betreffende vergunning. Een bezwaarschrift schorst de werking van de vergunning niet. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

 

Milieu

 

Bekendmaking besluit intrekking Omgevingsvergunning milieu in het kader van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas;

 

maken bekend dat ingevolge het bepaalde in de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht dat:

 

• op 17 mei 2011 de omgevingsvergunning van de inrichting gelegen aan de Wevertweg 11 te Horst, betreffende een varkenshouderij is ingetrokken.

 

Het besluit en alle ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van 27 mei 2011 tot en met 7 juli 2011;

 

• op maandag van 8.00-20.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur in de informatiehoek van het gemeentehuis te Horst, Wilhelminaplein 6;

 

• desgevraagd na telefonische afspraak op een ander tijdstip.

 

Beroep

 

Binnen de genoemde inzage termijn kan tegen dit besluit beroep worden ingesteld bij de sector Bestuursrecht, van het arrondissement Roermond, postbus 950 6040 AZ Roermond, door;

 

• belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

 

• belanghebbenden die geen zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit en het niet eens zijn met wijzigingen die bij het nemen van het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht

 

• belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet tot het inbrengen van zienswijzen in staat zijn geweest,

 

Indien beroep wordt ingesteld, bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Bekendmaking melding (8.40 Wm) in het kader van de wet milieubeheer

 

Voor een aantal inrichtingen is een milieuvergunning niet vereist. Voor deze inrichtingen gelden algemene regels, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Dergelijke inrichtingen zijn wel verplicht om hun activiteiten te melden. Deze melding dient Burgemeester en wethouders bekend te maken. Daarom maken zij bekend dat bij hen is binnengekomen:

 

Een melding in het kader van het Wet milieubeheer. Deze melding is,

 

Ingediend op: 11 februari 2011

 

Betreft: Wm Melding 8.40 Besluit mestbassins milieubeheer

 

Aanvrager: v.d. Eijnden Beheer B.V.

 

Adres Inrichting: Drie Kooienweg 30-32 Evertsoord

 

Ter inzage en nadere informatie

 

De melding en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 27 mei 2011 tot en met 23 juni 2011. U kunt de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 20.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen met de heer J. Huijs van team Vergunningen bereikbaar onder nummer 077-4779777.

 

 

Verkeer

 

Ontwerp Verkeersbesluit parkeerplaats Kloosterstraat

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn: een algemene parkeerplaats te realiseren in de Kloosterstraat te Horst.

 

Ontwerp Verkeersbesluit parkeerverbod Den Eigen te Sevenum

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn: een parkeerverbod in te stellen op een gedeelte van Den Eigen te Sevenum aan de zijde van de Wingerd d.m.v. het plaatsen van een onderbroken gele streep.

 

De stukken die betrekking hebben op deze publicaties liggen met ingang van 27 mei 2011 gedurende 6 weken ter inzage, elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur en op elke maandag van 08.00 tot 20.00 uur in de informatiehoek van het gemeentehuis.

 

Zienswijzen kunnen tot het einde van de inzagentermijn, schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling tel. (077)477 97 77. Na afloop van de inzagentermijn nemen Burgemeester en Wethouders een definitief besluit. Let op: U kunt alleen beroep tegen dit definitieve besluit instellen, als u zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

 

Onttrekken aan het openbaar verkeer pad aan St. Odastraat te Melderslo

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten: het pad langs de woning St. Odastraat 30 te Melderslo, kadastraal bekend onder HORST B 5570, te onttrekken aan het openbaar verkeer op grond van de Wegenwet art. 9 lid 1.

 

De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen met ingang van 27 mei 2011 gedurende 6 weken ter inzage, elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur en op elke maandag van 8.00 tot 20.00 uur in de informatiehoek van het gemeentehuis.

 

Tot het einde van de inzagetermijn kan tegen dit besluit beroep worden ingesteld bij de rechtbank, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Tel: 0475-352222. Internet: www.rechtspraak.nl

 

Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden

 

• die zienswijzen hebben ingebracht tijdens het ontwerpbesluit;

 

• die het niet eens zijn met wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;

 

• die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet tot het inbrengen van zienswijzen in staat zijn geweest;

 

Als beroep wordt ingesteld, bestaat de mogelijkheid om ook een verzoek om voorlopige voorzieningen in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

 

Aan het instellen van beroep en het verzoek op voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Wet ruimtelijke ordening

 

Kennisgeving ontwerp beschikking - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Uitgebreide voorbereidingsprocedure Sevenumseweg 10 te Grubbenvorst

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Horst aan de Maas maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor

 

• het verbouwen van de boerderijwoning en het bijgebouw

 

• het gebruiken van deze bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan ‘projectvestiging glastuinbouw Californie’ als vakantiewoning en dagopvang voor gehandicapten.

 

Locatie: Sevenumseweg 10 te Grubbenvorst, kadastraal bekend gemeente Grubbenvorst, sectie M nummer 480.

 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 mei 2011 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Horst. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur en maandagavond van 17.00 tot 20.00 uur.

 

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn tevens vanaf 27 mei 2011 te raadplegen op onze website, www.horstaandemaas.nl.

 

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan Gemeente Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 

Ontwerp- bestemmingsplan ex. artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening Staarterstraat 3 en Steeg ong te Sevenum

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken bekend dat er een verzoek om medewerking is ontvangen van de fam. Linders-v.d. Vight voor het . wijzigen van de bestemming van de bestaande woning aan de Staarterstraat 3 te Sevenum in woondoeleinden en voor het realiseren van twee bouwkavels voor twee vrijstaande woningen op het perceel plaatselijk bekend Steeg ongenummerd te Sevenum, kadastraal bekend gemeente Sevenum, sectie R, nr 194.

 

Ten behoeve van deze ontwikkeling is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerp bestemmingsplan met de bijbehorende stukken met ingang van 27 mei t/m 8 juli 2011, tijdens kantooruren, gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 te Horst.

 

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn tevens vanaf 27 mei 2011 te raadplegen op onze website, www.horstaandemaas.nl. en op www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Gedurende deze periode van zes weken kunnen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan mondeling of schriftelijk gemotiveerd zienswijzen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst.

 

Evenementenvergunningen

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een evenementenvergunning is aangevraagd voor:

 

Neven activiteiten kermis

 

Soort bekendmaking apv vergunning

 

Subrubriek evenementen vergunning

 

Status aangevraagd

 

Locatie Horst aan de Maas

 

Het organiseren van neven activiteiten kermis tijdens de kermis van Broekhuizen op 26 augustus tot en met 28 augustus 2011. Op het perceel gelegen aan de Loswal ongenummerd te Broekhuizen.

 

Wilhelminaplein Horst

 

Soort bekendmaking apv vergunning

Subrubriek evenementen vergunning

 

Status aangevraagd

 

Locatie 5961ES  

 

Het organiseren van een ijsbaan op 16 december 2011 t/m 9 januari 2012. Op het perceel gelegen  aan het Wilheminaplein te Horst.

 

Jacob Poelsweg America

 

Soort bekendmaking apv vergunning

 

Subrubriek evenementen vergunning

 

Status aangevraagd

 

Locatie 5966RA  5966RB  

 

Het organiseren van een 40 jarig jubileum op 27 augustus 2011. Op het perceel gelegen aan de Jacob Poelsweg ongenummerd te America.

 

Lavendellaan 54, Griendtsveen

 

Soort bekendmaking apv vergunning

 

Subrubriek exploitatievergunning

 

Status verleend

 

Locatie Horst aan de Maas

 

Verdere procedure

 

Ter inzage

 

De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen ter inzage met ingang van 27 mei t/m 9 juni. Voor meer informatie of wanneer u de stukken wilt inzien, kunt u contact opnemen met team Vergunningen, tel. (077)477 97 77.

 

Bezwaarschrift

 

U kunt de desbetreffende stukken vanaf heden inzien. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden tot het einde van de inzagentermijn, bezwaar worden aangetekend bij gemeentebestuur(2). Als bezwaar wordt aangetekend, bestaat ook de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Informatie: Rechtbank(5).

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende exploitatievergunning(en) hebben verleend:

 

Lavendellaan 54, Griendtsveen

 

Soort bekendmaking apv vergunning

 

Subrubriek exploitatievergunning

 

Status verleend

 

Locatie Horst aan de Maas

 

Exploitatievergunning Lunchroom

 

Verdere procedure

 

Bezwaarschrift

 

U kunt de desbetreffende stukken vanaf heden inzien. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden tot het einde van de inzagentermijn, bezwaar worden aangetekend bij gemeentebestuur(2).

Als bezwaar wordt aangetekend, bestaat ook de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Roermond. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Informatie: Rechtbank(5).

 

Algemene informatie

 

1) Informatiehoek

Gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst. Openingstijden informatiehoek: ma. van 8.00 tot 20.00 uur en di. t/m vr. van 08.00 tot 17.00 uur. Wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (077)477 97 77. Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken, houdt dan rekening met de kantoortijden.

2) Bezwaarschriften/zienswijzen

Bezwaarschriften of zienswijzen kunnen gericht worden aan: College van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas t.a.v. team Vergunningen Postbus 6005 5960 AA Horst

3) Inspraakreacties/zienswijzen

Inspraakreacties en zienswijzen kunnen gericht worden aan: College van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas t.a.v. cluster Ruimtelijke ontwikkeling Postbus 6005

5960 AA Horst

4) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Tel.: (070) 426 44 26.

Internet: www.raadvanstate.nl.

5) Rechtbank

Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Tel.: 0475 35 22 22.

Internet: www.rechtspraak.nl.

6) Gedeputeerde Staten van Limburg

Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de behandelende afdeling, tel. (077)477 97 77.

Email geen rechtsgeldige correspondentie

Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom niet per email ingestuurd kun

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie