Bekendmakingen

20-5-2010 door: Redactie

Aanvraag lichte bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt bekend, dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ingekomen voor:

 • Het plaatsen van een tuinhuis op het perceel gelegen aan de Pastoor Jansenstraat 29 te America.
 • Het plaatsen van een terrasoverkapping op het perceel gelegen aan de Americaanseweg 62 te Horst.
 • Het oprichten van een erker op het perceel gelegen aan de Reuveltweg 34 te Grubbenvorst.
 • Het plaatsen van een terrasoverkapping op het perceel gelegen aan de Nieuwe Baan 29 te Tienray.
 • Het oprichten van een tuinhuis op het perceel gelegen aan de Steinhagenstraat 28 te Sevenum.
 • Het oprichten van een berging op het perceel gelegen aan de Van Douverenstraat 15 te Horst.
 • Het plaatsen van een berging met tuinmuur op het perceel gelegen aan de Weltersweide 47 te Horst.
 • Het vergroten van een woonhuis (aanbouw tuinkamer) op het perceel gelegen aan de Hiepterweg 2 te Broekhuizen. Aanvraag lichte bouwvergunning ­(rectificatie)
 • Het plaatsen van een carport en veranda op het perceel gelegen aan de Horsterdijk 64 te Lottum.

Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

Aanvraag reguliere bouwvergunning fase I

 • Het plaatsen van een varkensstal op het perceel gelegen aan de Jenneskensstraat 28 te Meerlo.
 • Het oprichten van een vleesvarkensstal op het perceel gelegen aan de Over de Beek 1a te Tienray.

Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

Aanvraag reguliere bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt bekend, dat een aanvraag om reguliere bouwvergunning is ingekomen voor:

 • Het oprichten van een woning gelegen op het perceel aan de Steinhagenstraat te Sevenum.
 • Het oprichten van een woonhuis met bijgebouw op het perceel gelegen aan de Jaegersweg te Melderslo.
 • Het oprichten van een bijgebouw/berging op het perceel gelegen aan de Vrouwboomweg 30 te Horst.
 • Het oprichten van een garage/berging op het perceel gelegen aan de In de Paardestal 12 te Griendtsveen.


Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

Aanvraag sloopvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt bekend, dat een aanvraag sloopvergunning is ingekomen voor:

 • Het slopen van een kantoor/conservenfabriek op het perceel gelegen aan de Houthuizerweg 20 te Lottum.

Over de aanvraag kunt u inlichtingen inwinnen bij afdeling Vergunningen. Naar aanleiding van deze publicatie kunnen geen (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

Verleende bouwvergunning met ­ontheffing
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend met toepassing van een ontheffing:

Reguliere bouwvergunning

 • Het oprichten van varkensstal en loods op het perceel gelegen aan de Reindonkerweg 11 te Meterik.


Bovengenoemde vergunning is verstuurd op 20 mei 2010.

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan een beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de betreffende bouwvergunning met ontheffing bij de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond). Deze mogelijkheid staat alleen op voor belanghebbenden:
-    die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;
-    die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet tot het inbrengen van zienswijzen in staat zijn geweest.
Een beroepschrift schorst de werking van de bouwvergunning met ontheffing niet. De indiener van een beroepschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

Verleende bouwvergunning
De burgemeester van Horst aan de Maas maakt bekend, dat de volgende bouwvergunning is verleend:

Reguliere bouwvergunning

 • Het vergroten van een woonhuis op het perceel gelegen Op den Bergen 8 te Sevenum, verleend d.d. 12 mei 2010.
 • Het plaatsen van een dakkapel op het perceel gelegen aan de Hazenhorstweg 5 te Sevenum, verleend d.d. 12 mei 2010.

Bovengenoemde bouwvergunningen zijn verstuurd op 20 mei 2010.

Lichte bouwvergunning

 • Het plaatsen van een carport op het perceel gelegen aan de Burg. Cremersstraat 43 te Grubbenvorst, verleend d.d. 10 mei 2010.
 • Het plaatsen van een carport op het perceel gelegen aan de Reuveltweg 35 te Grubbenvorst, verleend d.d. 10 mei 2010.
 • Het plaatsen van een dierenverblijf op het perceel gelegen aan de Osterbos 8 te Swolgen, verleend d.d. 12 mei 2010.

Bovengenoemde bouwvergunningen zijn verstuurd op 20 mei 2010.

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken kan ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht daartegen bij Burgemeester en Wethouders van Horst een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van de betreffende vergunning. Een bezwaarschrift schorst de werking van de vergunning niet. De indiener van een bezwaarschrift kan tevens de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Roermond (sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Aan het indienen van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.

Horst, 20 mei 2010.

De burgemeester,
ir. C.H.C. van Rooij.

Bekendmaking van aangevraagde en verleende vergunning(en) / ontheffing(en)
De volgende aanvrage(n) evenementenvergunning zijn ontvangen:

Evenementenvergunningen

 • KinderVakantieWerk Broekhuizen / -vorst, voor het organiseren van een spel-activiteit voor kinderen op 26 en 27 juli 2010 op het Kerkplein te Broekhuizenvorst.
 • Dorpsraad Helenaveen t.a.v. Stichting evenementen en activiteiten i.o.,voor een rondtrekkend wagenspel op 25 juni 2010 op het Dorpsplein te America en op 4 juli 2010 op Toon Kortoomspark te Griendsveen.
 • Café Station, voor het organiseren van een muziekevenement op 23 mei 2010 bij Café Station te America.
 • Stichting Wandeldriedaagse Horst aan de Maas, voor het houden van een wandeldriedaagse op 18, 19 en 20 juni 2010 in de Gemeente Horst aan de Maas.

Tijdelijke verkeersmaatregel

In verband met de jaarlijkse Aspergefeesten in Grubbenvorst is een gedeelte van het centrum van Grubbenvorst op 23 mei 2010 afgesloten voor alle verkeer (tussen 07.00 en 20.00 uur). Het betreft het Past. Vullinghsplein, gedeelte Dorpsstraat, gedeelte Kloosterstraat, gedeelte Venloseweg en een gedeelte van de Lottumseweg.

Wet ruimtelijke ­ordening
Ontwerpprojectbesluit ex art. 3.10 Wro en ontwerpbouwvergunning bedrijfsgebouw en de aanleg van laaddocks Onkelweg 14 Melderslo
Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend voornemens te zijn om een projectbesluit ex artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening te nemen en een bouwvergunning te verlenen voor:

 • De bouw van een bedrijfsgebouw en de aanleg van laaddocks, op de percelen kadastraal bekend gemeente Horst, sectie T, nummers 1422 en 1423, plaatselijk bekend Onkelweg 14 in Melderslo.

Ingevolge artikel 3.11 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpprojectbesluit en de ontwerpbouwvergunning met de bijbehorende stukken met ingang van 21 mei 2010, tijdens de kantooruren, gedurende een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn van maandag 08.00-12.00 uur en van 14.00-20.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 08.00-12.00 uur.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (behalve de bouwtekeningen behorend bij de ontwerpbouwvergunning) zijn tevens vanaf 21 mei 2010 te raadplegen op onze website (www.horstaandemaas.nl).

Gedurende de periode van zes weken kunnen met betrekking tot het ontwerpbesluit tot het buiten toepassing verklaren van het bestemmingsplan middels het nemen van een projectbesluit en tegen het ontwerpbesluit tot verlening van bouwvergunning, mondeling of schriftelijk, gemotiveerde zienswijzen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6005, 5960 AA Horst.
Deze bekendmaking van het ontwerpprojectbesluit en de ontwerpbouwvergunning vindt, behalve in het huis-aan-huis blad en op de gemeentelijke website  (www.horstaandemaas.nl), ook plaats in de Staatscourant.

Vastgesteld bestemmingsplan 'Uitbreiding intensieve veehouderij Mackayweg 4 Tienray'
Burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 27 april 2010 het bestemmingsplan 'Uitbreiding intensieve veehouderij Mackayweg 4 Tienray' ongewijzigd heeft vastgesteld.

Toelichting
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de samenvoeging van twee agrarische bouwkavels tot één agrarische bouwkavel ten behoeve van het pluimveebedrijf op de locatie Mackayweg 4 in Tienray. Met deze samenvoeging ontstaat de mogelijkheid om een nieuwe pluimveestal en een nieuwe voeropslagloods bij het pluimveebedrijf te bouwen.

Het plangebied betreft de percelen kadastraal bekend gemeente Meerlo, sectie K, nummers 543, 544 en 599 en de gedeeltelijke percelen sectie K, nummers 545 en 598 en omvat het bestaande pluimveebedrijf aan de Mackayweg 4 en het ten zuidoosten daarvan gelegen perceel (tot aan de Rijnbroekerloop).

Terinzagelegging
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 21 mei 2010 gedurende zes weken terinzage. Het vastgestelde bestemmingsplan kan gedurende de termijn van terinzagelegging worden ingezien in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn van maandag 08.00-12.00 uur en van 14.00-20.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 08.00-12.00 uur.

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken is ook in te zien op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Gedurende voormelde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden, die tijdig een zienswijze met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in de gelegenheid zijn geweest om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan, tegen dit besluit een gemotiveerd beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 ES Den Haag.

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking met de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Horst, 20 mei 2010.

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.
Milieu

Bekendmaking beschikking milieu­vergunning in het kader van de Wet milieubeheer
Bij Burgemeester en wethouders is een aanvraag om milieuvergunning binnengekomen. Zij verlenen deze milieuvergunning. In het belang van de bescherming van het milieu zijn aan de beschikking voorschriften verbonden. Het betreft de volgende beschikking(en):
Bedrijfsactiviteiten:        Veehouderij
Aanvrager:                    S.J.M. van de Winkel
Adres inrichting:            Heesweg 10
Datum aanvraag:            26 maart 2010
Betreft:                         intrekking milieuvergunning

Ter inzage en nadere informatie
De beschikking en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 21 mei 2010 tot en met 1 juli 2010. U kunt de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Voor meer informatie of wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen met de heer J. Huijs van team Vergunningen bereikbaar onder nummer 077-477 97 77.

Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen gedurende de inzage termijn een beroepschrift indienen tegen deze beschikking. Een belanghebbende kan geen beroep instellen, indien hem redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking. De milieuvergunning treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Dit geldt niet wanneer iemand in de beroepstermijn beroep instelt en tevens vraagt om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen wanneer u beroep heeft ingesteld. Voorwaarde voor het toekennen van een verzoek om voorlopige voorziening is dat er sprake is van 'onverwijlde spoed'. Dit wil zeggen dat de situatie niet toelaat dat kan worden gewacht op de definitieve uitspraak op het beroepschrift.

Als u beroep wilt instellen dan moet u het beroepschrift richten aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De voorlopige voorziening moet u vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.
 Voor het behandelen van het beroep en het verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Voor verdere informatie hierover kunt u terecht bij de Raad van State, tel. (070) 426 42 51, www.raadvanstate.nl.

Bekendmaking melding in het kader van de Wet milieubeheer (8.19 Wet Milieubeheer)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen op 18 maart 2010 een melding zoals bedoeld in artikel 8.19 ingevolge de Wet milieubeheer is binnengekomen.
De ingediende melding heeft betrekking op:
Aanvrager:            De Ruiter Evertsoord bv
Adres Inrichting:    Helenaveenseweg 31
Datum aanvraag:   18 maart 2010
Betreft:                WM melding 8.19

De aard van de toegepaste activiteiten en processen blijft ten opzichte van de vergunde situatie onveranderd. De veranderingen in de melding leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, dan die het bedrijf op grond van haar milieuvergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De melding voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden.

Ter inzage en nadere informatie
De melding en andere ter zake doende stukken liggen ter inzage van 21 mei 2010 tot en met 1 juli 2010. U kunt de betreffende stukken inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein 6 in Horst. De openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het gemeentehuis: maandag van 8.00 tot 19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie of wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u het beste contact opnemen met de heer J. Huijs van team Vergunningen bereikbaar onder nummer 077 - 477 97 77.

Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende de eerder vermelde inzage termijn een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij Burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:
-    De naam en adres van de indiener;
-    De dagtekening;
-    Een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht;
-    De gronden van het bezwaar.

Indien binnen de genoemde termijn tegen het besluit op deze melding een bezwaarschrift is ingediend, kunt u tevens een verzoek om voorlopige voorziening doen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd, evenals een onderbouwing van het spoedeisende belang, dat bestaat bij de voorlopige voorziening. Aan het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Horst, 20 mei 2010.

College van burgemeester en wethouders,
ir. C.H.C. van Rooij, burgemeester.
mr. drs. A.P.M. ter Voert, secretaris.

 

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie