Energiezuinige nieuwbouw

10-12-2009 door: Redactie
In Nederland worden steeds meer maatregelen genomen om het energieverbruik te verlagen en zo de CO2-uitstoot terug te dringen. Eén van deze maatregelen, die is vastgelegd in het Bouwbesluit, is dat nieuwbouw moet voldoen aan een minimale Energie Prestatie Norm (EPN). Deze norm wordt uitgedrukt in de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) en geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is.

Alle woningen waarvoor een vergunningsaanvraag wordt ingediend, moeten momenteel aan een EPC van 0,8 voldoen. De gemeente Horst aan de Maas gaat de komende tijd strenger toezien op naleving van deze eisen uit het Bouwbesluit.

Het is belangrijk dat een gebouw aan de EPN voldoet omdat dit betekent dat er zuinig wordt omgegaan met energie. Door energie te besparen en duurzame energie toe te passen, beperken we de verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Dit vermindert de uitstoot van CO2. Daarbij neemt het woongenot toe omdat er is een betere geluidsisolatie is, het binnenmilieu verbetert en de bewoner lagere stookkosten en dus minder woonlasten heeft. Een hoger kwaliteitsniveau zal bovendien een pand in waarde doen stijgen.

Wetgeving
U moet altijd voldoen aan de EPC die in het Bouwbesluit staat. De overheid richt zich voor de nieuwbouw op aanscherping van deze normen. Voor woningbouw gaat de EPC in 2011 van 0,8 naar 0,6.

Gemeentelijke controle
Bij het aanvragen van een bouwvergunning, moet u bij de gemeente aangeven welke maatregelen u gaat treffen om aan de EPC te voldoen. Helaas blijkt vaak achteraf dat de EPN niet wordt gehaald, doordat er uit kostenoverwegingen wordt afgeweken van de maatregelen in de bouwvergunning. Keuze voor andere, goedkopere materialen levert vaak een slechtere energieprestatie. De gemeente vindt het belangrijk dat een gebouw de EPN wél haalt. Daarom gaan we hier extra op letten bij het bouwen van nieuwe woningen.

Aangezien de EPN de minimale wettelijke eis is voor de energieprestatie van het gebouw, treden wij handhavend op als blijkt dat u daaraan niet voldoet. U zult dan aanvullende maatregelen moeten nemen om toch aan de EPN te voldoen.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Erik van Dommelen van gemeente Horst aan de Maas. Hij is te bereiken via telefoonnummer (077) 477 95 28.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie