Raadsvergadering 20 juli

15-7-2010 door: Redactie
Op dinsdag 20 juli 2010 is er een openbare raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis van Horst aan de Maas.

De vergadering begint om 20.00 uur en de volgende punten staan op de agenda:

Burgerpodium

Volgens het reglement van orde kunnen de aanwezigen het woord voeren of een presentatie houden over al of niet op de agenda vermelde onderwerpen. Wilt u gebruik maken van het burgerpodium, neem dan vóór de vergadering contact op met de griffier, de heer R. Poels, tel: 077 – 477 97 70 of 06 - 51852891 of email: griffier@horst.nl.

Spreekrecht raadsleden

De leden van de raad kunnen alleen het woord voeren over onderwerpen die niet op de agenda staan.

a) Beantwoording van schriftelijke raadsvragen.

b) (Actieve) Informatie vanuit het college.

Ingekomen / ter inzage liggende stukken

Het presidium stelt de raad voor de ingekomen en de ter inzage liggende stukken af te werken zoals per ingekomen stuk afzonderlijk wordt voorgesteld.

Onderzoek GGD naar gezondheidseffecten Nieuw Gemengd Bedrijf

Naar aanleiding van het door de GGD gehouden onderzoek heeft de commissie Ruimte geadviseerd om een aanvullend onderzoek te laten doen door de GGD. Het college van burgemeester en wethouders geeft er de voorkeur aan om aan te sluiten bij een bestaand onderzoek dat op dit moment door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) wordt uitgevoerd. Daarom ziet het college af van een vervolgopdracht aan de GGD. Dit besluit van het college wordt in de raadsvergadering besproken.

Notulen raadsvergaderingen 29 juni 2010

Het presidium stelt de raad voor het verslag vast te stellen conform het toegezonden concept.

Bestemmingsplan De Zumpel-Kloosterstraat-Julianastraat te Grubbenvorst

Onderdeel van het centrumplan Grubbenvorst is een bouwplan voor een nieuwe Jan Linders Supermarkt - op de hoek De Zumpel-Kloosterstraat–Julianastraat -
waar ook nog 17 appartementen gerealiseerd zullen worden. De huidige Rabobank, een verfwinkel en een woning zullen daarvoor gesloopt worden. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om genoemd bestemmingsplan vast te stellen.

Grondprijzen gemeente Horst aan de Maas

De voormalige gemeenten Meerlo-Wanssum, Sevenum en Horst aan de Maas hanteerden vóór 1 januari 2010 verschillende grondprijzen. Door de herindeling worden deze grondprijzen gelijkgetrokken. De gemeenteraad moet de gewijzigde grondprijzen vaststellen.

Structurele bezuinigingen op subsidies en financiële bijdragen vanaf 2011

Door de economische crisis ontvangt de gemeente Horst aan de Maas structureel een veel lagere uitkering uit het gemeentefonds. Het gevolg daarvan is dat de gemeente moet bezuinigen. Vooruitlopend op de algemene discussie over bezuinigingen (zie volgend agendapunt) wordt voorgesteld om 5 % te bezuinigen op subsidies en financiële bijdragen aan professionele instellingen en organisaties vanaf 2011. Vooruitlopend dus op de algemene discussie over bezuinigingen, zodat professionele instellingen en organisaties hiermee in hun begroting voor 2011 rekening kunnen houden.

Project ‘Innovatie als Katalysator’

Om noodzakelijke bezuinigingen – als gevolg van de economische crisis - te kunnen realiseren wordt een aanpak met innovatie (vernieuwing) voorgesteld, met de naam ‘Innovatie als Katalysator’. Doel van het project is om voorstellen uit te werken voor een moderne, toekomstvaste gemeente Horst aan de Maas, die vanaf 2012 structureel bezuinigt. De leden van de gemeenteraad wordt voorgesteld het startdocument van het project ‘Innovatie als Katalysator’ vast te stellen. Het startdocument beschrijft het verloop van het proces en de planning.

Welkom

Wilt u ‘live’ horen hoe de gemeenteraad beslist? Kom dan luisteren op dinsdag 20 juli 2010 vanaf 20.00 uur. U bent van harte welkom!

De gemeenteraad wordt live uitgezonden via: www.horstaandemaas.nl.

Meer informatie

De agenda en voorstellen van deze vergadering kunt u inzien in de informatiehoek van het gemeentehuis en in de bibliotheek. En natuurlijk op www.horstaandemaas.nl.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie