Positief saldo gemeentelijke jaarrekening

10-5-2018 door: Redactie
Gemeente Horst aan de Maas heeft 2017 afgesloten met een positief saldo van 4,7 miljoen euro. Een deel van dit overschot wordt overgeheveld naar 2018. Daarnaast stelt het college van B&W de gemeenteraad voor eenmalig 2 miljoen euro toe te voegen aan de reserve ‘sociaal domein’.

Het positief saldo is resultaat van meerdere financiële meevallers, aldus de gemeente. Zo waren de inkomsten uit pacht, grondverkoop en leges voor vergunningen hoger dan begroot en waren er extra incidentele budgetten van het rijk. Ook zijn enkele uitgaven, die gepland stonden in 2017, uitgesteld naar 2018. Daarom wordt 1,8 miljoen euro overgeheveld naar 2018.
Er waren ook financiële tegenvallers. Ook Horst aan de Maas ziet de uitgaven van (jeugd)zorg toenemen, terwijl het budget dat het Rijk hiervoor beschikbaar sterk daalt. Zo is er in 2017 een tekort van 1,2 miljoen euro ontstaan op het budget van het sociaal domein. Dit wordt opgevangen door de reserve ‘sociaal domein’, die speciaal hiervoor is ingesteld. Omdat het college verwacht dat het budget ook in 2018 niet voldoende zal zijn, stelt zij de raad voor eenmalig 2 miljoen euro van het rekeningresultaat 2017 toe te voegen aan die reserve.
Wethouder Ger van Rensch: “Ik ben blij een gemeente met een robuuste financiële positie aan het volgende college over te kunnen dragen. Dat is belangrijk omdat er nog grote financiële uitdagingen op ons afkomen. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en ondersteuning en investeringen in onderwijshuisvesting en de accommodaties in onze dorpen.”

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie