Raadsvergadering Sevenum

23-9-2009 door: Redactie
Op maandag 28 september 2009 vindt een openbare vergadering van de gemeenteraad plaats. De vergadering begint om 21.15 uur. Om 21.00 uur begint het vragenuur, dit op basis van artikel 37a van het reglement van orde.

U bent van harte welkom om de raadsvergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Als u beschikt over internet, dan kunt u op de site van de gemeente Sevenum (www.sevenum.nl, bestuurlijke informatie, gemeenteraadsvergadering) de agenda en de bijbehorende stukken downloaden. Verder liggen de stukken ook ter inzage in het gemeentehuis en de bibliotheek. U kunt deze bekijken tijdens de openingstijden.

Spreekrecht burgers bij ­raadsvergadering
Aanwezige burgers kunnen na opening van de vergadering gezamenlijk gedurende 30 minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen (dit op grond van artikel 15 van het Reglement van Orde voor de raad). Het woord mag niet gevoerd worden over een besluit waartegen beroep of bezwaar open staat of heeft opengestaan, benoemingen tot voordrachten of aanbevelingen van personen. Het spreekrecht geldt ook niet voor gedragingen waarover een klacht volgens de Algemene wet bestuursrecht kan worden ingediend.

Wilt u van het spreekrecht ge­bruikmaken, meldt u zich dan minimaal 2 werkdagen voor de aanvang van de vergadering bij de griffier (raadsgriffier@sevenum.nl of T 077 467 75 55). Vermeldt daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u graag het woord wil voeren. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig als er meer dan 6 sprekers zijn.

Agenda
Raadsvergadering 28 september 2009
1    Opening door de voorzitter en trekking stemmingsnummer.
2    Mededelingen.
3    Voorstel vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergadering van 06 juli 2009.
4    Voorstel tot uitvoering van optie 3 van het onderzoek naar de clustering van sportaccommodaties op basis van bijgevoegd dekkingsvoorstel.
5    Voorstel tot delegatie exploitatieplan behorende bij projectbesluiten.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie