Bezorgdheid over Megastallen

8-4-2010 door: Redactie
Afgezien van het feit dat megastallen het wijdse karakter van het landschap bederven en dieren er niet als levende wezens behandeld worden maar als commercieel object, zijn megastallen ook schadelijk voor de volksgezondheid. Ik maak mij hier èn als longarts èn als in de regio wonende burger erg bezorgd over.

Deze schade aan de gezondheid wordt onder andere veroorzaakt door:
1 Uitstoot van voor de gezondheid kwalijke stoffen
2 Het ontstaan van resistente micro-organismen.
3 Het wereldwijd consumeren van steeds meer vlees (en dus ook het houden van landbouwdieren) leidt tot een toename van de "global warming"

Ad 1/De uitstoot van voor de gezondheid schadelijke stoffen neemt ondanks de toepassing van nieuwe afvoertechnieken (luchtwassers) toe; deze technische snufjes moeten echter zeer goed onderhouden worden en dat is erg kostbaar. In tijden van economische recessie dreigt hier dan ook op bezuinigd te worden.
Luchtwassers bewerkstelligen vooral bij pluimvee, maar ook bij varkens, slechts een procentuele vermindering van de uitstoot; door de enorme toename van het aantal dieren zal de totale schadelijke uitstoot toenemen.
Daarnaast neemt het verkeer in de directe omgeving van megastallen toe, omdat er veel (bijvoorbeeld voer) aangevoerd en eindproducten afgevoerd moeten worden. Eén van de redenen waarom Greenportlane aangelegd wordt.

Ad 2/Door het exorbitant hoge antibiotica-gebruik in de bio-industrie is er nu reeds een situatie ontstaan dat een groot deel (men schat tot zo'n 50%) van de varkens-en pluimveehouders besmet is geraakt met voor de gangbare antibiotica resistente bacteriën (MRSA en ESBL-vormende bacteriën). Omdat het antibiotica-gebruik voornamelijk economisch bepaald wordt, zal het gebruik van deze middelen toenemen als het besmettingsgevaar toeneemt en dat is het geval als meer dieren op een beperkt oppervlak gehouden gaan worden. Dus zullen resistente bacteriën een steeds groter probleem worden; mede omdat agrariërs (en hun huisgenoten) en dieren elkaar wederzijds weer besmetten.

Ad 3/De aantasting van de ozonlaag door o.a de groeiende CO2-productie zal bij een toenemende vleesconsumptie verder toenemen. Omdat bij het houden van dieren o.a veel CO2 vrijkomt, is een verandering van ons menu naar een menu dat minder vlees bevat, een eerste vereiste bij het terugdringen van de wereldwijde opwarming.

Het bouwen van megastallen moet daarom verhinderd worden; een burgerinitiatief als in Brabant om Provinciale Staten er toe te bewegen geen vergunningen af te geven voor nieuwbouw van megastallen zou een eerste begin kunnen zijn naar een gezondere samenleving.

Adri Lukker,
Sevenum

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie